Phương pháp ghi Nguồn đơn hàng

Hướng dẫn ghi Nguồn đơn hàng - Nhân viên bán hàng theo thứ tự ưu tiên

1. Ưu tiên 1: Ghi đơn hàng đúng cho các ID quảng cáo

- Sử dụng hệ thống khớp dữ liệu Số điện thoại và Lượt chuyển đổi mua hàng theo các tiêu chí:
- Sử dụng dữ liệu Giá trị chuyển đổi của số lượt mua hàng trên trang web khớp với đơn hàng trên Danh sách đơn hàng
- Ghi nhận Nguồn đơn hàng thủ công theo Số điện thoại/Giá trị chuyển đổi của số lượt mua hàng trên trang web

2. Ưu tiên 2: Ghi nhận đơn hàng đúng cho các ID khác

- Sử dụng Danh sách đơn hàng
- Ghi nhận Nguồn đơn hàng thủ công theo cột C

Thực tiễn

1. Ghi nhận Nguồn đơn hàng cho ID quảng cáo với trường hợp có số Lượt chuyển đổi mua hàng =1, giá trị Số điện thoại được ghi bằng 9 số
Phương pháp ghi nguồn đơn hàng
2. Ghi nhận Nguồn đơn hàng cho ID quảng cáo có số Lượt chuyển đổi mua hàng >1, giá trị số điện thoại được ghi bằng 10 số hoặc nhiều hơn 10 số
Phương pháp ghi nguồn đơn hàng